Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Projelerimiz

Vakfımızın “Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve Savunuculuk Konularında Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”, Avrupa Komisyonu tarafından kurulmuş olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi’nin (European Initiative for Democracy and Human Rights - EIHDR) 2005-2006 programı kapsamında desteklenmektedir. 1 Eylül 2006 tarihinde başlamış olan projenin süresi 12 aydır.

GENEL BAKIŞ

Kişilere din veya inancından dolayı ayrımcılık yapmak bir insan hakları ihlalidir. Aleviler kendilerine özgü inançları, uygulamaları ve ritüellerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Alevi yurttaşların da ödediği vergilerle finanse edilen ve sadece Sünni inanca hizmet sunan Diyanet İşleri Başkanlığının varlığı; Alevi çocuklarının Sünni inancı benimsemeye, Sünni uygulama ve ritüelleri yapmaya zorlandığı, psikolojik işkenceye tabi tutulduğu Zorunlu Din Dersleri; Alevilerin inanç ve kültür merkezleri olan Cemevlerinin resmen ibadethane olarak tanınmaması; Alevi köylerine, orada yaşayan ve ikamet eden yurttaşların isteği ve arzusu dışında Diyanet işleri Başkanlığı tarafından zorla cami yapılması v.b. politikalar ve uygulamalar ile Alevi yurttaşlara karşı sistematik olarak ayrımcılık yapılmaktadır.

Günlük yaşam içerisinde de Alevi yurttaşlara karşı alçaltıcı, aşağılayıcı ve hakaret içeren tutum ve davranışlar çok yaygındır. Öyle ki, günümüzde devlet bürokrasisinin üst kademelerinde bulunan kişiler dahi Alevi yurttaşların onurunu kırıcı ve itibarını çiğneyici sözler sarf edebilmektedirler. Hatta, Cemevlerinin bir ibadet merkezi olmadığını ve Alevilerin camiye gitmeleri gerektiğini söyleme cesaretinde bulunarak Alevi yurttaşlara karşı tacizde bulunulmaktadır.

Devlet toplumda eşitliği ve hoşgörüyü geliştirmek için gerekli politikaları oluşturmak ve yasal düzenlemeleri yapmakla sorumludur. Aksi durumlar, Alevi yurttaşlara karşı olumsuz tutum ve davranışların benimsenmesi ve hatta Alevi yurttaşlara karşı örnekleri daha önce de görülen ama yakın tarihimizde 1993’de Sivas’ta, 1995’te ise İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşanan şiddet içeren saldırıların gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Böyle bir ortamda Alevi sivil toplum örgütleri Alevi yurttaşların haklarını savunmak, onları hakları konusunda bilinçlendirmek, savunuculuk kampanyaları gerçekleştirmek ve, Türkiye’de Alevi yurttaşlara karşı ayrımcı politika ve uygulamaları değiştirmek için devleti ve yetkilileri etkilemek sorumluluğundadır.

PROJENİN AMAÇLARI ve HEDEFLERİ

Projenin genel amacı Türkiye’de insan hakları kültürünün arttırılmasına katkıda bulunmaktır. Projenin özel amacı ise ayrımcılık ile ilgili politika ve yasaların, ve ayrımcılık vakalarının izlenmesi ve Alevi yurttaşların haklarının savunulması konusunda Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin kapasitesini geliştirmektir. Bu özel amaç doğrultusunda aşağıdakiler hedeflenmektedir:

-    Alevi sivil toplum örgütlerinde Avrupa Birliği Ayrımcılık Karşıtı Yasa ve Politikalar hakkında farkındalığı ve bilgiyi arttırmak
-    Alevi sivil toplum örgütleri yönetici ve liderlerinin Alevi yurttaşlara karşı ayrımcılık vakalarında insan hakları standartlarına uygunluğu sağlamak üzere, insan hakları izleme becerilerinin geliştirmektir.

PROJE FAALİYETLERİ

Ayrımcılıkla Mücadele Eğitim Semineri / Ocak – Şubat 2007 Ankara

Eğitim seminerinin genel amacı Alevi Sivil Toplum Örgütleri üye ve / veya gönüllülerinin ve yöneticilerinin, ayrımcılık ve ilgili insan hakları belgeleri hakkında farkındalıklarını ve bilgilerini arttırmaktır.

Eğitim seminerinin genel amacına yönelik olarak katılımcılarda aşağıdaki öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesi beklenmektedir:

•    Katılımcıların, din veya inanç, ırk veya etnik köken, engellilik, yaş ve cinsel tercihlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan kişilerin haklarını garanti altına alan uluslararası insan hakları belgeleri hakkında farkındalıklarını ve bilgilerini arttırmak,
•    Katılımcıların Avrupa Birliği Ayrımcılık Karşıtı Direktiflerine aşina olmalarını sağlamak; üye ve aday ülkelerde söz konusu Direktiflerin ulusal düzeyde iç hukuka aktarılmasına yönelik karar ve uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmak,
•    Katılımcıların, Direktiflerin iç hukuka aktarılmasının kabul edilmesine ilişkin zorunlu ulusal düzenleme ve süreçler hakkında aşina olmalarını sağlamak,
•    Katılımcıların, Sivil Toplum Örgütlerinin ayırımcılıkla mücadelede oynayabilecekleri rolleri keşfetmelerine yardımcı olmak,
•    Katılımcıların ayrımcılığın izlenmesi, dokümantasyonu ve ayrımcılığın sergilenmesi için gerekli temel becerileri keşfetmelerine yardımcı olmak.

Çalıştay: İnsan Hakları İzleme / Haziran 2007 Ankara

Çalıştayın genel amacı Alevi Sivil Toplum Örgütlerin yöneticilerinin İnsan Hakları İzleme konusunda becerilerinin geliştirilmesidir.

Çalıştayın genel amacına yönelik olarak katılımcılarda aşağıdaki öğrenme hedeflerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir:

•    Odağın belirlenmesi, araştırma, dokümantasyon ve inceleme, ve raporlama dahil etkili izleme ve savunuculuğun anahtar elemanları hakkında becerilerini arttırmak,
•    İnsan hakları eğitiminde izleme ve savunuculuğun rolü konusunda aşinalığı arttırmak,
•    İzleme sonucunda gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin türleri hakkında bilgileri arttırmak,
•    İzleme ve savuculuk arasındaki ilişkiler hakkında bilgi arttırmak.

Proje kapsamında “Ayrımcılık ve İnsan Hakları” isimli bir kitapçık yayınlanmıştır.