Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Vakıf Resmi Senedi

T.C. 
ANKARA 

4. Asliye Hukuk Mahkemesi 
Esas No : 1994/232 
Karar No : 1994/234 
Hakim : R. Mazhar Öniş 14755 
Katip : Serpil Yıldız 

Davacı : HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI Kurucusu
(Tescil İsteyen) ANKARA HACI BEKTAŞ KÜLTÜRÜNÜ TANITMA DERNEĞİ, adına Başkan Ahmet Şahin, Genel Sekreter Avukat Hasan Dülgeroğlu - Üye : Ali Doğan, Dikmen Caddesi, İtimat Pasajı No : 224 - P.6, Posta Kodu 0641032 - Ankara

Davalı : Hasımsız
Dava : Vakfın Tescili
Dava Tarihi : 11.3.1994
Karar Tarihi : 1.4.1994

Davacı dernek tarafından açılan HACI BEKTAŞ ANADOLU KÜLTÜR VAKFININ TESCİLİ konulu davanın yapılan açık yargılaması sonunda:

24 Nisan 1994 gün ve 21914 Sayılı resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

T.C
ANKARA

14. Asliye Hukuk Mahkemesi
Esas No : 1996/632 Esas No : 1999/42
Karar No : 1997/195 Karar No : 1999/97
Hakim : Nuri Karababa Hakim : Şerife Öztürk - 20607
Katip : Asiye Anar Katip : Halide Canatar


HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜRÜ VAKFI
RESMİ SENEDİ
BÖLÜM : I

VAKFIN ADI VE KURUCUSU MERKEZİ, AMACI, FAALİYET ALANLARI VE HUKUKİ DURUMU.

VAKFIN ADI VE KURUCUSU :

MADDE 1 : Vakıf Adı ‘HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI’dır. Bu senetteki Vakıf sözcüğü bu adı ifade eder. Kurcusu : Ankara Hacı Bektaş Veli Kültürünü Tanıtma Derneğidir.

MADDE 2 : Vakfın genel merkezi Ankara’dadır. Vakfı mer’i mevzuata uygun olarak yurtta şubeler açar.

Şubelerin kuruluş, çalışma, yönetim, denetim esas ve usulleri hakkında bu senette yer alan hususların uygulanması esasları, Vakıf senedi ve mer’i mevzuata uygun olarak çıkarılacak yönetmelikle belirtilir. Vakfın açık adresi Dikmen Caddesi No : 24 Dikmen/Ankara.

VAKFIN AMACI

MADDE 3 : Anadolu, asırlardan bu güne çeşitli medeniyetlerin kurulup yeşerdiği ve yaşadığı bir mekan olarak bu medeniyetlerin kültür izlerini günümüze taşıyan doğu ve batıyı birleştiren çok önemli bir yarım adadır. Vakfın amacı bu kültür mozayiğini ve onun en önemli sentezini yapan büyük Türk düşünür ve bilim adamı HACI BEKTAŞ VELİ’nin öğretilerini ulus ve uluslar arası alanda bir bütünlük içinde ele alarak, araştırmak belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak geliştirmek, yaşatmak ve geleceğe aktarmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA VE HİZMET KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE 4 : Vakfa gelir sağlamak amacı ile yıllık brüt gelirlerin % 20 lik kısımından ayrılan miktarlar, şartlı bağışlar ve vakıf malvarlığı içinde bulunan değerlerle;

a - Her türlü dinlenme, sosyal sportif ve turistik tesisler açar. Ticari, sınai, zirai alanlarda ve hizmet alanlarında faaliyet gösterecek şirketler ve ekonomik işletmeler kurar, işletir ve işlettirir.

b - ilgili mevzuat esaslarına göre her türlü şirketlerin ve kamu ortaklıklarının hisse senetlerini, ortaklık paylarını alıp satar ve iştirak eder.

c - İthalat ve ihracat yapar, hava yolları, gemi ve otobüs işletmeleri kurup işletir. Turizm amaçlı otel ve moteller işletir, yatçılık, balıkçılık gibi denizcilik sektöründe faaliyet gösterecek işletmeler kurar.

d - Menkul ve gayrimenkuller alıp satar, devir ve ferağ verir, kiralar, kiraya verir, yasalar çerçevesinde bağış ve ipotek işlemleri yapar.

e - Her türlü reklam faaliyetlerinde bulunur.

f - Sergiler açar, şenlikler, balolar, geceler gibi sosyal etkinliklerde bulunur. Bütün etkinliklere katılır ve katkıda bulunur.

g - Her türlü, bilimsel kültürel, sanatsal ve eğitsel yayınlar yapar. Kitap, dergi, gazete ve broşürler çıkarır. Televizyon ve radyo istasyonlar kurup işletir.

h - Semah gösterileri ve kültür evleri ve kültür merkezleri yapar ve yaptırır.

i - Amaçları ile ilgili kanuni izinler dahilinde kutsal değerlerin, tarihi mirasların abide ve anıtların korunması ve restorasyonu için faaliyet gösterir. Bu konuda tüm kamu ve özel kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliği yapar.
ı - Geçmiş ve günümüzde amaçla belirtilen Hacı Bektaş Veli ile ilgili konularda hizmet etmiş, ilişkileri doğmuş belli bir yöre ya da daha geniş çevrede kabul görmüş bilim adamları, ozan, yazar ve halk adamlarına maddi ve manevi yardımlarda bulunur. Bunlara ilişkin olarak yardım kampanyaları açar. Ölüm, evlenme ve benzeri hallerde sosyal yardımlarda bulunur. Ayrıca vefat edenlerin doğum ve ölüm yıl dönümleri ile ilgili anma günleri düzenler, düzenlenen günlere ve törenlere katılır.

j - Hacı Bektaş Veli ile ilgili müzik, plastik sanatları, yazma ve nadir eserleri açığa çıkarır. Görüntülü ve sesli eserleri derler ve bu konularda envanter çalışmaları yapar.

k - Yaşlı ve muhtaçlar için huzur evleri açar ve sağlık hizmetleri verir.

l - Yurt, pansiyon ve kreşler açar, sağlık tesisleri, poliklinikler ve hastaneler kurup işletir.

m - Afetlerde ve dar günlerde ayırım gözetmeksizin tüm insanlara olanakları ölçüsünde yardım eder ve kampanyalar açar.

n - Tabiat ve çevre bozulmasını önlemek için gerekli çalışmalar yapar.

İnsanlar arasında sevgi, barış ve kardeşlik sağlamak, Hacı Bektaş Veli sevgisini yaymak ve yaşatmak için yurt içi ve yurt dışında aynı amaçlı vakıf, dernek tüm kamu kurum ve kuruluşları, yüksek okullar, üniversiteler ve Bakanlıklar Mer’i mevzuatın izin verdiği ölçüde ve yasaklamadığı konularda her türlü işbirliği ve koordinelerde bulunur, bunların faaliyetlerine iştirak eder, yardım alır, yardım eder ve müşterek çalışmalar yapar. Bunun için gerekli yönetmelikler düzenler.

Üyelerin ve yoksul halkın cenaze ve defin işlerinde, doğum, ölüm, hastalık durumlarıda, sünnet ve düğünlerinde imkanlar ölçüsünde yardımcı olur.

Arsası üzerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Merkezi inşa eder, işletir ve gerekli diğer inşaatları yapar.

Amaç faaliyet çalışma ve hizmet konuları ve biçimlerini gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapar.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU :

MADDE 5 : Vakfın amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında tutar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz malları bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin hükümler uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ, etmeye gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakfın mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlarına bir kısmıyla ya da tümüyle özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarufa, harcamaya, Vakıf gelirlerini artırmak için pay senetleri, tahvil ve finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonları ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakıf amaçlarına benzer, çalışmalarda bulunulan yurt içi ve yurt dışı Vakfılarla işbirliği yapmaya yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, şirketler kurmaya, gerekli ürünleri imal, ithal ve ihraç etmeye, temettü ya da kar paylarını benzer biçimde değerlendirmeğe; Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir getirecek ve olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir kişi aracılığı ile işlettirmeye; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükne üst rehin ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule bu hakları kullanmaya olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amacını gerçekleştirmek için geçerli ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; ipotekleri yapmaya ve fek etmeğe (ipotekleri kaldırmağa) amaç ve hizmet konularında yararlı olabilecek sandıkları kurmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklarda bulunmaya, Türk medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere, izinli ve yetkilidir. Vakıf 903 Sayılı Kanunun hükümleri çerçevesinde kurulmuş özel ve tüzel kişiliğe haiz bir kuruluştur.
BÖLÜM II

VAKFIN MAL VARLIĞI, GELİRLERİ, GİDERLERİ, BAĞIŞLAR, MALLARIN İDARESİ, YEDEK AKÇESİ VE HESAP DÖNEMİ :

VAKFIN MAL VARLIĞI :

MADDE 6 : Vakfın mal varlığı Ankara Hacı Bektaş Veli Kültürünü Tanıtma Derneğinin Çankaya 5. Bölge Ş. Mevlüt Meriç mahallesinde maliki olduğu Çankaya Kadastro Müdürlüğü’nün 25/10/1993 tarih ve 2389 sayılı tevhid folyesi gereğince 4816 ada, 27 ve 28 nolu parsellerin tevhidi ile oluşan 29 nolu parsel üzerindeki 1920 m2 arsadır.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 7 : Vakıf her nevi, menkul ve gayri menkulleri, nakdi değeri olan hakları yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini alacak ifade eden her nevi senetleri, kuponları, bağış ve vasiyet suretli ile temellük edebilir. Vakıf her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamı veya bir kısmını bağış, vasiyet, ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisab edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetten gayri, aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir yolla edinebilir.
Ayrıca :
a - Vakıf üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı 10.000.000.TL aylık ise 250.000.TL’dir.

b - Vakıf mal varlığından ve vakfın gelirlerini artırmak amacı ile kuracağı iştirak edeceği, işletme ve sınai tesislerden sağlanan gelirler.

c - Genel katma ve özerk bütçeden vakfa yapılan her türlü bağış ve yardımlar.

d - Vakfa yapılacak ya da vakıfca edinilecek taşınır ya da taşınmaz mallar ve bu malların gelirleri ile sağlanan akçeli haklar,

e - Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak vakfın gayesine uygun her türlü yardım ve bağışlar.

f - Vakfın şube gelirlerinden aktarılacak paylar.

h - Vakıfca yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLARIN KABULÜ :

MADDE 8 : Yurt içinden ve dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan menkul ve gayri menkuller ile her türlü kıymet ve haklarla ilgili Vakfın amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı veya şartsız her türlü bağışlar vakıf tarafından kabul olunabilir.

VAKIF MALLARININ İDARESİ :

MADDE 9 : Vakfın sahip olduğu ve olabileceği biçimle mal ve haklar vakfın gayesinin tahakkuku için 903 Sayılı Kanun hükümleri ile vakıf senedine zikredilen hükümler dairesinde kullanılır ve idare edilir.

VAKFIN YEDEK AKÇESİ

MADDE 10 : Vakfın yıllık bürüt gelirlerinin % 20’lik kısmından ayrılan yedek akçelerin mal, senet veya nakit olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu konudaki kararları Yönetim Kurulu alır.

VAKIF GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ :

MADDE 11 : Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20’si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara, kalan % 80’i ise eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden oluşan vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.


MALİ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ :

MADDE 12 : Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir. imzaya yetkili olanları Yönetim Kurulu tesbit eder.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ :

MADDE 13 : Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak Vakıf iktisadi işletmeler Sözleşmesinde Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsil, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi bağışlıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır. Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticari Sicil Nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.

 

BÖLÜM III
ÜYELİK, ÜYELERİ HAK VE VECİBLERİ, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

VAKIF ÜYELİĞİ :

MADDE 14 : Vakfa üye olabilmek için:
a - 18 yaşını bitirmiş.

b - Bu vakıf senedinin tescilinden sonra vakfa üye olmak isteyenlerden, evvelce vakfa kaydedilmiş bulunan 2 kişinin tasvibini ve tezyikesini bildiren bir dilekçe ile vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile Vakfa üye kaydı olunabilirler.

c - Bu Vakıf senedinin tesciline kadar Ankara Hacı Bektaş Veli Kültürünü Tanıtma Derneği üyesi bulunanlar aynı zamanda bu Vakfın tabii ve asli üyesi olarak kabul edilirler.

6 - Vakfa yaptığı bağışlar ve olağanüstü yararlı hizmetler sebebiyle yönetim kurulunca uygun görülenlere fahri üyelik payesi verilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur. isterlerse aidat verebilirler.

VAKIF ÜYELERİNİN HAK VE VECİBELERİ :

MADDE 15 : Vakfa üye olacaklar Merkez Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunacaklar. Bu kurulca üyeliğe kabul edilenler giriş aidatlarını ödedikleri tarihten itibaren fiilen ve hukuken Vakfın üyesi olurlar. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin müteakip ilk Genel kurula itaraz hakları vardır. Bu kurulun kararları kesindir.

Vakfın soysal, yardım, kültürel, eğitim faaliyetlerinden yararlanmada hiçbir ayırım yapılmaksızın eşit davranılacaktır. Burs verilecek bursiyer sayısını ve istenilecek belgeleri yönetim kurulu tesbit edeceği burs yönetmeliğinde belirleyecek. Ancak istenilen belgeleri ve yönetmelik şartlarını yerine getirmeyenlere burs verilmeyecektir.

Bu senet hükümleri veya ilgili mevzuat gereğince Vakıf üyesi olabilme koşulunu geçici olarak kaybeden üyelerin bu geçici engelleri ortadan kalktığı tarihten itibaren herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üyelikleri devam eder. Üyelik hak ve menfaatleri herhangi bir sürette başkasına devir, temlik ve başkası lehine takyit edilemez, bu husustaki her türlü akit ve taahhütler geçersizdir.

Genel Kurula katılacak üyelerin delege seçmek veya seçilmek için en az 3 ay önceden Vakfa üye olmaları şarttır. Kendilerini temsil edecek delegeler (1/20 oranında) Genel Kurul tarihinde en az bir ay önce seçerler veya seçilirler. Bu delegeler Genel Merkez Genel Kuruluna katılırlar.

VAKFIN ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ :

MADDE 16 : Aşağıda belirtilen hallerde Vakıf üyeliği sona erer.

a - istifa,

b - Ölüm,

c - Vakfa üye olma şartlarından herhangi birinin taşımadığının bilahare anlaşılması veya sürekli olarak kaybetmesi,

d - Sürekli olarak 6 ay üyelik aidatının ödenmemesi,

e - Vakıf amacına aykırı tutum ve davranışlar nedeniyle üyelikten çıkarılma cezası alınması.

Vakıf üyeliğinin sona ermesine kadar üyelerin aidat ‘vecibeleri’ de devam eder. Disiplin Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile Vakıf üyeliğinden çıkarılanların tekrar Vakfa üye olabilmeleri mümkün değildir. Haklarında bu kurullar tarafından verilmiş çıkarma cezası kararı olanlar müteakip ilk Genel Kurula itiraz edebilir. Bu kurulun kararı kesindir.

BÖLÜM IV

VAKFIN ORGANLARI, TOPLANTI USULÜ, YÖNETİMLERİ

GÖREV VE YETKİLERİ DENETİM :

VAKIF ORGANLARI :

MADDE 17 : Vakfın organları şunlardır.


a - Genel Kurul

b - Yönetim Kurulu

c - Disiplin Kurulu

d - Onur Kurulu

f - Denetim Kurulu

GENEL KURUL :

MADDE 18 : Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup en az iki yılda bir defa olmak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapar. Gerekli görülen hallerde yönetim kurulu kararı, denetim kurulunun yazılı istemi veya delegelerin 2/3’nün yazılı talebi; vakıf üyelerinin1/10’nun yazılı isteğine istinaden, yönetim kurulunun daveti ile 1 ay içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul delegelerin en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Bu sayı sağlanmamış ise en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan ve üyeleri gönderilecek yazıda belirtilir.

Genel Kurul, görev başında bulunan Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyelerinin, asılları ile Kurucular Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve Genel Merkeze kayıtlı üyelerin seçtikleri (1/20 oranında) delegeler ile şube üyelerinin kendi aralarında seçtikleri (1/20 oranında) delegelerden teşekkül eder.

Bunlar Genel Kurulda oy hakkına sahiptirler. Bunların dışındaki üyeler ile davet edilen kişiler, fahri üyeler Genel Kurula katılabilirler. Ancak bunların oy hakları yoktur.
Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi yeri ve saati toplantı tarihinden en az 15 gün önce günlük bir gazetede ilan edilir.

Genel Kurulda ancak gündemdeki maddeler görüşülür. Ve kararlar ekseriyetle alınır. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/20’in görüşülmesini istediği maddelerinde gündeme alınması zorunludur.

Vakıf senedinin değiştirilmesi, Vakfın feshi ve süresi dolmayan Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesi hakkında kararlar için Genel Kurul Delegelerinin 3/5’nin bulunacağı toplantıda bu delegelerin 2/3 delegenin karar vermiş olması şarttır.

Genel Kurulda her delegenin 1 oy hakkı olup, bizzat kendisi kullanır. Bir delege diğerinin yerine oy kullanamaz. Delegenin seçimi her olağan Genel Kurul dönemi vakfın Kasım ayında yapılacak ‘Genel Kurul Delegesi’ olarak seçilir. Seçilen delege bir dönem için oy kullanmak zorundadır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 19 : Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a - Vakfın hesap vaziyetini, Yönetim, Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyerek karara bağlamak.

b - Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini korumak.

c - Vakıf senedinin 7/a maddesi gereğince üye aidatını zamanın koşullarına, göre değiştirmek ve yeniden belirlemek.

d - Vakıf senedinin değiştirilmesine vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek,

e - Vakıf organlarından Yönetim kurul, Denetim Kurul Disiplin Kurulu ve Onur Kurulunu asil ve yedek üyelerini seçmek,

f - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bilanço yıllık bütçe ve çalışma programlarını tetkik, tadil ve tasdik etmek

g - Bu vakıf senedi hükümlerine göre Yönetim Kurulunca hazırlanıp yönetmelikleri gerektiğinde değiştirmek,

h - Yönetim kurulunun getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

ı - Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları yönünden gereken kararları almak,

i - Denetim Kurulu çalışma raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir - gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, Yönetim - Denetim ve Disiplin Kurullarının faaliyetlerini ibra etmek,

j - Vakfın tüzük ve yönetmeliklerin onaylamak,

k - Vakfın ve şubelerin amaçlara uygun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

l - Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini gizli oy ile seçerler.
m - 7 asıl ve 7 yedek olmak üzere yürütme kurulu üyelerini 1. genel kurul dönemi süresi için seçmek,

n - Vakıf Resmi senedinin değiştirilmesine ilişkin çalışmaları görüşmek ve onaylamak,

o - Vakıf karar organı olarak mer’i mevzuat hükümlerine göre gereken diğer konularda karar almak.

YÖNETİM KURULU, GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 20 : Ankara Hacı Bektaş Veli Kültürünü Tanıtma Derneği Yönetim Kurulunca tespit edilen 20 kişilik kurucular kurulunca aralarında geçici Yönetim kurulu seçilir. Bu geçici Yönetim Kurulu 7 kişiden teşekkül eder. Bu kurul kendi aralarında görev taksimi yapar Yönetim Kurulu üyeleri, Vakfın Genel Kurul delegeleri arasında seçilmiş kuruculardan oluşur.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurula katılan delegeler arasından 7 asil 7 yedek olarak seçilirler. 

Yönetim Kurulu, Vakfın başkanının yazılı çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her ay toplanır. Gereğinde olağanüstü toplanır.


Yönetim Kurulu toplantıları vakıf başkanı, başkan yardımcısı ve sekreterinden oluşan meclis divanınca yönetilir.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üye tamsayısının bir fazlası ve karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. ilk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde aynı gün bir saat sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan üyelerle çalışmalara başlanır. Yönetim kurulunda temsilci aracılığı oy kullanılmaz.

Yönetim kurulunda seçilen üyelerinin görev süresi bir olağan genel kurulu dönemidir. Yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başka vekili bir sekreter üye ile bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu en az 15 günde bir defa Vakıf idare merkezinde toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı üzerinde toplanabilir. Ekseriyetle karar verilir, kararlar noterlikçe tasdikli arar defterine geçirilir ve kararların eşitliği halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Karar toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Yönetim kurulu Vakfın icra organ olup görev yetkileri şunlardır.

a - Tüm özel ve tüzel kuruluşlar nezdinde vakfı temsil etmek.

b - Vakfın amacının tahakkuku için her türlü kararları almak ve faaliyetleri ifa etmek.

c - Vakıf şubeleri açmak, bunların çalışmasını denetlemek şubeler arası koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde şubelerin çalışma esaslarının belirtilen iç yönetmelikleri hazırlamak, amaca uygun çalışmayan şubeleri lağvetmek.

d - Vakıfla ilgili yönetmeliklerle, diğer yazılı talimatları ve bunlara ait değişiklikleri hazırlayıp Genel kurulun onayına sunmak.

e - Bilanço, gelir - gider hesabı, bütçe ve yıllık programları hazırlayıp Genel Kurula sunmak.

f - Genel Müdür ve kurulca diğer birimler personelini tayin etmek, bu personel ile diğer her türlü personelin görev ve yetki sorumluluklarını ve ücretlerin tesbit etmek.

g - Gelir artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak.

h - Genel Kurulu toplantıya çağırmak.

ı - Meri mevzuatın verdiği her türlü yetkiler kullanmak.

VAKFIN BAŞKANI, GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 21 : Vakıf Başkanı, Vakfın temsilcisi olup Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasında gizli oyla seçilir.

Vakıf başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda ‘Başkan Yardımcısı’ görevini yürütür ve en geç 1 ay içinde yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni Vakıf başkanı seçilir.

Görev ve Yetkiler :

1 - Vakfı ve Yönetim kurulunu temsil etmek.

2 - Yönetim kurulu gündemini saptamak, üyelerini toplantıya çağırmak çalışmalarını yönetmek ve kararlarını uygulamak.

3 -Genel Kurul ile yönetim kuruluna çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili raporlar vermek.

4 - Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazındırmak.

5 - Vakfın mal varlığını, amaç ve hizmet konularının saygınlığını gözetmek; harcama ve ödeneklerin yasalar ile Resmi senet hükümlerine uygunluğunu denetlemek.

6 - Mevzuat hükümlerine göre gereken diğer konularda görev yapmak ve yetkilerin kullanmak,

GENEL MÜDÜR VE YETKİLERİ :

MADDE 22 : Vakıf Genel Müdürü ve Müdürleri Yönetim Kurulunca kendi aralarında veya dışarıdan seçilip bir olağan Genel Kurul dönemi için görevlendirilirler. Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulunca alınan kararları uygular ve verilen görevleri yürütürler. Vakıf hizmetlerinin yürütülmesinde görevli personelin sevk ve idaresinden görevli ve sorumludurlar. Görev süresi dolan Genel Müdür ve Müdürler yeni bir çalışma döneminde yeniden görevlendirilebilirler. Kendilerine hizmetleri karşılığında ücret ödenebilir.

DENETİM KURULU :

MADDE 23 : Genel Kurul, delegeler arasında iki yıl için 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan denetim kurulu seçer, denetçiler gerektiğinde Vakfın defter, hesap ve yazışmaların tetkik eder.

İş bu Vakıf senedinde Genel Kurul Kararlarına ve muhasebe esaslarına aykırılık görülürse Denetçiler tarafından keyfiyet Genel Kurula bir raporla sunulur. Gerekirse önemli buldukları konuları görüşmek üzere Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırırlar.

Denetçilerin diğer görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. Üç aylık incelemeleri sonucu saptayacakları konu ve önerileri bir raporla Vakıf Genel Başkanına bildirmek.
Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir - gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin önerilerini bir raporla Genel Kurula sunmak.

DİSİPLİN KURULU :

MADDE 24 : Disiplin Kurulu, Genel Kurulun kendi delegeleri arasından seçtikleri 3 asıl ve 3 yedek üye ile oluşur.

Disiplin kurulu kendi arasında bir başkan, bir raportör seçer. Disiplin kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır, disiplin kurul Vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışlar nedeniyle yönetim kurulunca yazılı olarak yapılacak başvuruya göre ihtar veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararları verilebilir. Yazılı ihtar dışındaki kararları Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

ONUR KURULU :

MADDE 25 : Onur üyeleri, Türkiye çapında temayüz etmiş hizmet ve eserlere vermiş bilim adamları, idareciler, sanatkarlar, yazarlar Vakfa büyük bağışta bulunanlar, sporcular ve başarılı iş adamları ile şair kişilerden Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Genel Kurulun tasvibi ile ‘onur kurulu üyeliği‘ne kabul edilirler. Yönetim Kurulu tarafından tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanmak üzere, birlikte toplantıya çağrılabilir.

BÖLÜM V :

VAKFIN SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, VAKFA YAPILACAK HİZMETLER VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ VE VAKFIN SONA ERMESİ:

VAKFIN SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

MADDE 37 : Vakfın senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu oy birliği ile teklifi ve Genel Kurulunun en az yarısından bir fazlasının kabul oyu ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilebilir.
Bu hususta 903 Sayılı Yasanın 80/A maddesi hükümleri mahfuzdur.

VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI :

MADDE 38 : Vakıf Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin hizmetleri prensip olarak fahridir. Ancak Genel Kurulu kararı ile Vakıf Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Başkan ve üyelerine belli bir ücret verilebilir. Vakıf için seyahat eden üye ve personele verilecek harcırah ve ücret miktarları ile her türlü masrafları her yıl Yönetim Kurulu kararı ile tesbit edilir.

VAKIF TÜZÜĞÜ :

MADDE 39 : Vakıf Yönetim Kurulunca bu Vakıf senedler ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan tüzük Genel Kurulda üye sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilir. Tüzük aynı usüle uygun olarak değiştirilebilir.

VAKFIN NİHAYETE ERMESİ VE TASFİYESİ :

MADDE 40 :Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakıf Genel Kurulu toplantısında, Vakfın dağıtılmasına karar verilebilir.


Vakıf Yönetim Kurulu, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüş de alınmak suretiyle dağılma işlemleri başlar. Dağılma işlemleri Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra, dağılma Bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Hacı Bektaş İlçesi belediyesine veya bu Vakıftaki düşünce ve tüzüğe sahip Hacı Bektaş Veli fikrine felsefesine hizmet eden kuruluşlara devredilir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİMİ :

MADDE 41 : Vakıf 13/07/1990 gün ve 903 sayılı kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve ilgili resmi kuruluşların denetimine tabidir.

Bu Vakıf senedinde açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

MADDE 42 : Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün ilişkili hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER :

GEÇİCİ MADDE 1 - Vakıf senedinin sonunda belirtilen şahıslardan teşekkül eden geçici Yönetim kurulu şahıslardan kuruluş ve teşkil formalitelerini takiben esas Yönetim kurulu faaliyete geçinceye kadar bu heyete alınan yetkilerle mücehhez kılınmıştır.

Geçici Yönetim Kurulunca seçilen bir üye veya bu üyenin tevkil edeceği bir kişi Vakıf senedinin noter muamelesi için mahkeme nezdinde tescilini yaptırır.

GEÇİCİ MADDE : 2 - Geçici Yönetim kurulu Vakıf senedinin tescilinin takip eden 6 ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır. Genel Kurulu bu Vakıf senedindeki esaslara göre Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu ve Disiplin Kurulunu seçer.

GEÇİCİ MADDE : 3 - Geçici Yönetim Kurulu üyeler oy birliği ile noter, mahkeme sair serciler nezdindeki işlemlerini yapmaya tescil ve sair işlemlerini yaptırmaya, Vakıf senedinde olabilecek her türlü tadilat ve tahsilatlar, için tadil ve düzeltme sözleşmeleri yapmaya ve imzalamaya mahkeme nezdinde dava açmaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve sair alakalı makamlarda vakıf tescil ve ilan ettirmeye geçici başkan vekili ve genel sekreter teşrik ve azle hususlarında tam yetkilidir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURUCULAR KURULU :

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri :
Ali DOĞAN Genel Başkan, Madenci, Müteahhit
Sabri ÇİFTÇİ Genel Başkan Yardımcısı, Müteahhit
Ahmet ŞAHİN Genel Sekreter Emekli İşçi, Sendikacı
Seyfettin BALCI Genel Mali Sekreter Müteahhit
Hasan DÜLGEROĞLU Üye Avukat
Kahraman AYTAÇ‚ Üye Avukat
Yusuf ÖZDOĞAN Üye Emekli İşçi

Geçici Denetim Kurulu Üyeleri
Binali ÖZDOĞAN (Rıza Oğlu) İş Adamı Müteahhit
Celal ÇELİK Emekli Yarbay
Kazım ÖZCAN Emekli, İş Adamı

Kurucular Kurulu Üyeleri :
01 - Ahmet ŞAHİN Emekli İşçi Sendikası
02 - Kazım ÖZCAN Emekli, İş Adamı
03 - Hasan DÜLGEROĞLU Avukat 
04 - Hıdır ERSOY Müteahhit
05 - Ali DOĞAN Madenci Müteahhit İş Adamı
06 - Sabri ÇİFTCİ Müteahhit
07 - Ali GÜNDÜZ Müteahhit İş Adamı
08 - Kahraman AYTAÇ‚ Avukat
09 - Yusuf ÖZDOĞAN Emekli İşçi
10 - Kanber SÖNMEZ İş Adamı
11 - Binali ÖZDOĞAN (Rıza Oğlu) İş Adamı Müteahhit
12 - Binali ÖZDOĞAN (Hasan Oğlu) Müteahhit
13 - Gazi ÇAKIR Sanayici
14 - Aysema DERİN Ev Hanımı
15 - Ali Haydar SIR Müteahhit
16 - Feramuz DEMİREL Esnaf, İş Adamı
17 - Hasan GÜL İşçi
18 - Seyfettin BALCI Müteahhit
19 - Celal ÇELİK Emekli Yarbay
20 - Muharrem YAZICIOĞLU Ozan
21 - Mahsuni ŞERİF Ozan
22 - Bekir KAMIŞ Müteahhit İş Adamı
23 - Mustafa KAMIŞ Müteahhit İş Adamı
24 - Metin GÜLEÇ‚ Müteahhit İş Adamı
25 - Mücahit ÖZDAMAR Esnaf
26 - Kasım ÖZKAN Esnaf, Ticaret
27 - Süleyman ASLAN Müteahhit

GEÇİCİ MADDE : 4 - İş bu senette bulunmayan hususlarda ve konularda genel hükümler uygulanır.

ANAYASAMIZ DİYOR Kİ:

MADDE 10 : Herkes dil, ırk renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde, eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.

MADDE 12 : Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

MADDE 17 : Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

MADDE 24 : Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

MADDE 25 : Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama veya yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet, resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

MADDE 1 : Her insan özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranır.

MADDE 2 : Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal kökten, mülkiyet, doğuş ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayırım gözetilmeksizin bu bildirgede öne sürülen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.

Ayrıca ister bağımsız olsun, ister vesayet altında ya da kendi kendini yönetmeyen bir ülke olsun, ister başka bir egemenlik sınırlaması altında bulunsun, bir kimsenin uyruğunda bulunduğu ülke ya da alanın siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanak hiçbir ayırım gözetilmez.

MADDE 3 : Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

MADDE 4 : Kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; kölelik ve köle ticareti her türüyle yasaktır.

MADDE 5 : Hiç kimseye işkence ya da zülümce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ya da ceza uygulanamaz.

MADDE 6 : Herkesin, nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

MADDE 7 : Herkes yasa önünde eşittir ve ayırım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığı ve ayrımcılık kışkırtıcılığına karşı eşit koruma hakkına sahiptir.

MADDE 8 : Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

MADDE 9 : Hiç kimseye keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

MADDE 10 : Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine herhangi bir suç yüklenirken tam bir eşitlikle bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından hakça ve açık bir yargılanmaya hakkı vardır.

MADDE 11 : 1. Kendisine bir suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı bir açık yargılama yoluyla yasaya göre suçluluğu kanıtlanana değin suçsuz sayılma hakkı vardır.

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem ya da kusurdan dolayı suçlu sayılmaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

MADDE 12 : Kimsenin özel yaşamı, ailesi, konutu ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi karışma ve saldırıları karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

MADDE 13 : 1. Herkesin bir Devletin sınırları içinde yer değiştirme ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

MADDE 14 : 1. Herkezin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.

2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan ya da Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı eylemlerden doğan kavuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

MADDE 15 : 1. Herkesin bir uyrukluğu hakkı vardır.

2. Kimseye keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılmız. Kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

MADDE 16 : 1. Yetişkin erkeklerle kadınları, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır.
Evlenirken, evlilik sırasında ve evliliğin bozulmasına ilişkin hakları eşittir.

2. Evlilik, ancak istekli eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

3. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve Devlet tarafından korunur.

MADDE 17 : 1. Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla birlikte, mülkiyet hakkı vardır.
2.Kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

MADDE 18 : Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din ya da inancının değiştirme özgürlüğünü ve din ya da inancını, tek başına ya da topluca ve açık ya da özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve gözetim yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir.

MADDE 19 : Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, karışmasız görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve herhangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, ve yayma özgürlüğünü içerir.

MADDE 20 : 1. Herkes, barışçı topluma ve dernek kurma hakkına sahiptir.

2. Hiç kimse, bir derneğe girmeye zorlanamaz.

MADDE 21 : 1. Herkes, doğrudan ya da özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

2. Herkesin, ülkesindeki kamu hizmetlerine eşit girme hakkı vardır.

3. Halkın istemi, yönetim otoritesinin temelidir. Bu istem, genel ve eşit, gizli ve özgür oya dayalı dönemsel ve gerçek seçimlerle belirtilir.

MADDE 22 : Herkesin bir toplum üyesi olarak, toplumsal güvenliği hakkı vardır. Ulusal çabalarla ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgüt ve kaynaklarına göre herkes onur ve kişiliğinin özgür gelişmesinin ayrılamaz bir öğesi olarak ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleşmesi hakkına sahiptir.

MADDE 23 : Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda da çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için ücrete hakkı vardır.

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşı ve gereğinde başka toplumsal yollarıyla desteklenmiş bir yaşam sağlayacak dil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.

4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

MADDE 24 : Herkesin, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dönemsel tatiller dahil, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır.

MADDE 25 : 1. Herkesin, kendisi ve ailesinin sağlık ve gönenci için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. herkes; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetiminin dışındaki koşullardan doğan seçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

2. Analar ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çıcuklar, evlilik içi ya da evlilik dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı toplumsal korumadan yararlanır.

MADDE 26 : Herkes, eğitim hakkına sahiptir, Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

2. Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygılı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki etkinliklerini daha da geliştirmelidir.

3. A..na babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikle hak sahibidir.

MADDE 27 : 1. Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma ve sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

2. Herkesin yaratıcısı olduğu bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

MADDE 28 : Herkesin bir Bildirgeye ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

MADDE 29 : 1. Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak veren topluluğa karşı ödevleri vardır.

2. Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, ancak başkalarının hak ve özgürlükleriin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genil gönenç gereklerinin karşılanması amacıyla yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.

3. Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılmaz.

MADDE 30 : Bu bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet grup ya da kişiye burada ileri sürülen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.