Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Tarihçemiz

Değerli Canlar;

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), kurulduğu günden bu yana Alevi Bektaşi toplumunun sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere, çok yönlü ve birçok alanda Türkiye çapında örgütlülüğü ile faaliyetlerde bulunmaktadır.

Vakfımız Alevi Bektaşi yurttaşlarının inançları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmek üzere Türkiye çapında Cemevlerimizle tüm yurttaşlara hizmetler sunuyoruz. Ayrıca Alevi Bektaşi inancının, öğretisinin ve kültürünün yaratıcıları ve yolumuzun ışığı inanç önderlerimizi günümüzde yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak, felsefeleri, görüşleri, hoşgörü ve akıl dolu inançları ile ülkemizin çok kültürlü, çok inançlı yapısının barış içerisinde sürdürülmesi için, anıyoruz ve anlatıyoruz.

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin “ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” sözünü kendisine düstur edinen Vakfımız, Alevi Bektaşi toplumunun sorunlarının ve çözümünün bilimsel olarak belirlenmesi, Alevi politikalarının, programlarının ve projelerinin bilimsel bir yaklaşımla oluşturulması için üniversiteler, bilim çevreleri ve bilim insanları ile işbirliği yapmaktadır. Demokrasi, insan hakları ve hukuk faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Hak ve özgürlükleri yok sayılan veya kısıtlanan; ayırımcı politika, uygulamalar, tutum ve davranışlara maruz kalan Alevi Bektaşi toplumu ve yurttaşları için Vakfımız, her zaman insan hakları ve hukuk alanında çok sayıda girişimde bulunmuştur. Politikalarımız, programlarımız ve projelerimiz sadece Alevi Bektaşi yurttaşlar için değil, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş ve engellilik ayırımı gözetmeden, yetmiş iki millete bir nazarda bakarak tüm insanlığı gözetmektedir.

Bu nedenle Türkiye’de demokrasinin, barışın, eşitliğin, laikliğin ve özgürlüğün geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan vakfımızla iletişime geçmeye ve faaliyetlerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

TARİHÇE ve ÖRGÜTLENME

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 1994 yılında kurulmuştur. Vakıf statüsünde bir sivil toplum kuruluşu olan HBVAKV ulusal bir örgütlenmeye sahiptir ve Türkiye genelinde 44 şubesi bulunmaktadır. Genel merkezi Ankara’da olan vakfımız, Alevi yurttaşların sivil girişimleri ile kurulmuştur.

YÖNETİM

Türkiye’de ki geleneksel vakıf yapısından farklı olan HBVAKV’nin bir mütevelli heyeti bulunmamakta ve demokratik bir örgütlenme yapısına sahiptir. Vakfın tüm yönetim, denetim ve disiplin organları Vakfın üyeleri arasından seçimle gelen delegelerce oluşturulur.

.GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZ

YAYINLARIMIZ

AMAÇ ve HEDEFLER

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı din veya inanç, dil, ırk veya etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik ve yaş farkı gözetmeksizin demokrasinin, laikliğin, barışın, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının en üst düzeyde olduğu bir Türkiye özlemine sahiptir. Vakfımız eşitlik ve ayırımcı olmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır.

Bu amaç doğrultusunda Vakfımızın özel hedefleri şunlardır;

  • Alevi Bektaşi inancını, kültürünü ve öğretisini korumak ve geliştirmek;
  • Alevi Bektaşi bireylerinin ve toplumunun haklarının ve özgürlüklerinin anlaşılması ve bu hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını sağlamak ve
  • Daha eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik Türkiye’nin yaratılmasına katkıda bulunmaktır.